Słownik

Bankowy Fundusz gwarancyjny (BFG)


jest to instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Realizuje także działalność pomocową w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Do zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego należy:

  1. Gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych w bankach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania do wysokości określonej ustawą.
  2. Udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności oraz wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi jednostkami bankowymi.
  3. Gromadzenie i analizowanie informacji o bankach objętych systemem gwarantowania.

E-lokaty


jest to jedna z najnowszych form inwestowania pieniędzy. E-lokatę może założyć osoby, które mają dostęp do swojego konta przez internet. Oprocentowanie e-lokaty jest przeważnie wyższe niż na lokacie tradycyjnej założonej w banku.

EURIBOR


EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) – jest to stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro.

Kapitalizacja odsetek


jest to dopisywanie odsetek do kapitału. W depozytach bankowych, po określonym czasie, który został zawarty w umowie, do zgromadzonej kwoty (kapitału) dopisywane są odsetki powiększając podstawę naliczania odsetek w następnym okresie. Okres po jakim dopisywane są odsetki nazywamy kapitalizacją. Kapitalizacja może być np. dzienna, miesięczna, roczna itp.).

Konto oszczędnościowe


Jest to rachunek bankowy (konto) o podwyższonym oprocentowaniu, które nie ma ograniczeń, a które mają lokaty (nie ma potrzeby blokowania środków). Konto oszczędnościowe łączy zalety lokaty i rachunku bieżącego. Zaletą konta oszczędnościowego jest:

  • nie określasz czasu utrzymywania pieniędzy na koncie,
  • masz możliwość dokonywania dopłat i wypłat w dowolnym momencie,
  • odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymywania środków na rachunku,
  • wypłacając pieniądze nie tracisz prawa do naliczonych odsetek,
  • oprocentowanie konta jest porównywalne do oprocentowania lokat,
  • konto prowadzone jest bezpłatnie.

Trzeba pamiętać, że tylko pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna za kolejną, w zależności od banku, należy zapłacić od kilku do nawet kilkunastu złotych prowizji.

Libor


LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate)jest to wysokość oprocentowania pożyczek kredytów międzybankowych na Londyńskim rynku  i wyznaczana jest przez 4 główne banki. Wartość LIBOR-u  jest znacznie niższa niż WIBOR-u. LIBOR jest podstawą do wyznaczania oprocentowania kredytów oraz depozytów.

Lokata automatyczna


jest to lokata, gdzie suma pieniędzy zgromadzonych na ich rachunku przekracza pewną określoną sumę np. 5 tys. złotych. Wówczas bank za wcześniejszą pisemną zgodą klienta blokuje zgromadzone nadwyżki i nalicza wyższe oprocentowanie za ich utrzymanie.  Formą lokaty automatycznej jest overnight.

Lokata bankowa


jest to najlepszy sposób oszczędzania pieniędzy. Lokata bankowa jest to umowa miedzy klientem a bankiem, którą zawieramy w momencie gdy wpłacimy na konto określoną sumę pieniędzy. Jest to forma inwestycji polegająca na powierzeniu pieniędzy bankowi oraz na zobowiązaniu, że nie wypłacimy tej kwoty przed terminem podanym w umowie, wówczas bank odda nam pieniądze wraz  z naliczonymi odsetkami.

Lokata dynamiczna


jest to lokata na której, oprocentowanie wzrasta wraz z długością okresu jej trwania. Zazwyczaj zwiększa się co 30 dni. Zaletą tej lokaty jest stały dostęp do gotówki, ponieważ możemy w każdej chwili wycofać nasz kapitał i zachować odsetki proporcjonalne do okresu utrzymania lokaty. Lokatę dynamiczną zakłada się zazwyczaj na 12 miesięcy, ale są banki, w których ten czas można przedłużyć, nawet do 24 czy 36 miesięcy.

Lokata negocjowana


jest to rodzaj lokaty, którego nazwa sama wskazuje, że klient sam może negocjować wysokość oprocentowania lub inne warunki lokaty.

Lokata progresywna


jest to lokata z możliwością dopłacania określonych kwot pieniędzy do rachunku(depozytu), bez podpisywania za każdym razem nowej umowy z bankiem. Oprocentowanie lokat progresywnych wzrasta wraz ze zwiększającym się kapitałem.

Lokata rentierska


jest to lokata, której cechą charakterystyczną jest to, że co miesiąc (lub w innym okresie czasu, np. co 3 miesiące) otrzymujemy na wskazane konto naliczone odsetki. Taka lokata jest korzystna dla osób posiadających duże środki pieniężne w banku, którzy na bieżąco chcą korzystać z pomnożonych pieniędzy.

Lokata terminowa


jest to forma umowy między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.

Lokata z funduszem


jest to produkt, w którym część środków pieniężnych lokowana jest na tradycyjnej lokacie (zwykle wysoko oprocentowanej), a część w funduszu inwestycyjnym. Lokata tego typu niesie szanse na duże zyski, ale i ryzyko straty jeśli wybrany fundusz nie trafi z inwestycjami.

Lokaty odnawialne i nieodnawialne


Lokaty dzielą się na lokaty odnawialne i lokaty nieodnawialne. Przy lokatach odnawialnych po upływie terminu  jest ona automatycznie odnawiana, a w przypadku lokat nieodnawialnych, po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi na wskazane konto.

Oprocentowanie


jest to miernik przychodu (zysku), jaki przysługuje posiadaczowi kapitału za udostępnieniem go innym (bankowi). Oprocentowanie to pewien określony procent wypłacany posiadaczowi kapitału przez bank za to, że trzymamy w nim oszczędności. Zakładając lokatę oddajemy swoje oszczędności do dyspozycji banku na określoną umowę czasu. Jednocześnie zobowiązujemy się do niewycofywania ich przed czasem, a bank ze swojej strony zobowiązuje się do wypłacenia nam procentu. Ważna jest tutaj kapitalizacja, czyli jak często naliczane są odsetki. Im częstsza będzie ich kapitalizacja tym lepiej, gdyż odsetki naliczone powiększają kwotę kapitału co powoduje, że coraz większa kwota pracuje na odsetki. Zakładając lokatę w banku warto sprawdzić nie tylko oprocentowanie, ale również okres kapitalizacji (miesięczny, kwartalny, bądź roczny – w zależności od banku).

Oprocentowanie efektywne i nominalne


 Oprocentowanie efektywne jest to uwzględnienie efektu kapitalizacji odsetek w trakcie trwania lokaty, a oprocentowanie nominalne nie uwzględnia tego efektu.

Oprocentowanie stałe


jest to wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych, które jest niezmiennie przez cały okres trwania umowy. Takie oprocentowanie jest stosowane przeważnie przy lokatach krótkoterminowych (12 miesięcy). Zakładając lokatę o oprocentowaniu stałym możemy wyliczyć należne nam odsetki.

Oprocentowanie zmienne


jest to wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych,  których wysokość może zmieniać się w czasie trwania umowy. Oprocentowanie zmienne stosuje się najczęściej w przypadku lokat długoterminowych. W tym przypadku zysk z lokaty o oprocentowaniu zmiennym nie jest w pełni przewidywalny w chwili jej zakładania.

Overnight


jest to lokata na noc (nocna). Pieniądze są blokowane nocą. Bank zamraża nasze pieniądze dosłownie na noc i nalicza wyższe odsetki od danej kwoty.

Podatek Belki (podatek od dochodów kapitałowych)


jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym, który płacimy od zysków z pożyczek, od odsetek zgromadzonych na kontach, kontach oszczędnościowych, lokatach, od zysków ze sprzedaży papierów wartościowych oraz zysków wypracowanych w ramach funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą podatek Belki wynosi 19%.

Polisolokata


jest to umowa ubezpieczenia na życie. Podpisywana na konkretną kwotę, która odpowiada kwocie tradycyjnej lokaty bankowej. Zawierana jest na 6-12 miesięcy a towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do zwrócenia wpłaconego kapitału z premią po upływie terminu umowy. Premia zwolniona jest z podatku od zysku kapitałowego.

WIBID


WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) - jest to roczna stopa procentowa, jaką muszą płacić banki za pieniąde które otrzymały w depozyt od innych banków. WIBID ustalany jest codziennie o godzinie 11.00.

WIBOR


WIBOR (z ang. Warsaw Interbank Offered Rate) -  jest to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. WIBOR wyliczany jest na podstawie średnich ofert złożonych przez 13 banków, po wykluczeniu dwóch najwyższych oraz dwóch najniższych wartości. Wartość WIBOR-u jest ustalana każdego dnia roboczego o godzinie 11.00.

Zerwanie lokat


jest to wypłata pieniędzy z lokaty, której okres nie dobiegł końca. Jest to przedterminowe zerwanie umowy. Konsekwencją zerwania takiej umowy może być utrata części należnych odsetek lub całkowita utrata odsetek, a w skrajnych przypadkach nawet naliczenie karnej opłaty.

Porównanie lokat

Lokaty kwiecień 2015

Zestawienie lokat kwiecień 2015 - porównanie lokat

Lokaty marzec 2015

Porównanie lokat marzec 2015 - najnowsze zestawienie lokat

Lokaty luty 2015

Porównanie najlepszych lokat luty 2015 - najnowsze zestawienie depozytów bankowych

Lokaty styczeń 2015

Zestawienie lokat styczeń 2015 - najnowsze porównanie lokat

Lokaty grudzień 2014

Porównanie najlepszych lokat grudzień 2014 - najnowsze zestawienie depozytów bankowych

Aktualności

Uruchamiamy Kalkulator Lokat!

Kalkulator pozwala w szybki sposób obliczyć Swoją lokatę. Wystarczy myszką wybrać 4 parametry lokaty - kwota lokaty, oprocentowanie, okres oraz kapitalizację, a kalkulator obliczy potencjalny zysk.

Witamy w nowym serwisie Top-lokaty!

Serwis przeznaczony jest dla osób które nie mają czasu aby szukać i analizować oferty banków. Strona pozwala w szybki sposób znaleźć wszystkie informacje dotyczące placówek, lokat, kont osobistych i kalkulatorów.

Subskrybcja

Dołącz do subskrypcji - podaj swój adres e-mail


Tagi

Kalkulator lokat

Oblicz Swoją najlepszą lokatę!

Wyniki

Odsetki: PLN
Podatek: PLN
Odsetki po opodatkowaniu: PLN

Kwota
po opodatkowaniu:
PLN